Przejdź do treści

Projekt "Ponadnarodowa mobilność ucziów"

Różne
20 czerwca 2023 r. odbyło się podsumowanie projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W spotkaniu wzięli udział dyrekcja szkoły, uczestnicy projektu, przedstawiciele rady pedagogicznej oraz uczniowie klas 6-8.
Osoby biorące udział w projekcie wspominali niezapomniane momenty spędzone w Grecji. Dla naszych uczniów wyjazd był szczególnym  wyzwaniem, ponieważ tego typu projekt realizowano po raz pierwszy w historii szkoły.
Przedsięwzięcie pn. “Sieci społecznościowe jako formy promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoPrzyznane dofinansowanie: 169 530,00 PLN
Projekt „Sieci społecznościowe jako formy promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów” zakłada wykorzystanie innowacyjnej formy mobilności międzynarodowej do zwiększania wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników.
Cel ten obejmie zarówno uczniów po stronie polskiej i greckiej, jak i kadrę nauczycielską
oraz zarządzającą.
Temat mobilności jest interdyscyplinarny i innowacyjny - uczniowie będą tworzyć profesjonalnie zarządzane i wypełnione wysokiej jakości treści, a fanpage
na Facebooku, poświęcone promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów: Riwiery Olimpijskiej i Warmii i Mazur. Fanpage będą w 3 językach: angielskim, polskim i greckim, a zdobyta wiedza i poznane narzędzia nastawią uczniów na uzyskiwanie wysokiej jakości efektów komunikacyjnych.

Partnerem jest Szkoła Gymnasio Platamonas w Platamonas, Grecja.
O jego wyborze zadecydowały możliwości i zaplecze infrastrukturalne greckiej szkoły, jej doświadczenie, kompetencja i wiedza w realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych. Po stronie polskiej w mobilności weźmie udział 20 uczniów z klas: 6-8. Pozwoli to na osiągnięcie max. korzyści z interdyscyplinarnego przedmiotu mobilności oraz wzajemne wspieranie się
w ramach najmocniejszych kompetencji w zespołach projektowych.

Po stronie greckiej w projekcie weźmie udział 12 uczniów, w podobnym wieku.
Uczniowie spełnią wymogi umożliwiające im efektywny udział w projekcie –zwłaszcza znajomość jęz. angielskiego
na poziomie min. B1.
Uczestnicy zostaną wybrani w procesie rekrutacji przeprowadzonym przez Komisję Rekrutacyjną, zgodnie z Regulaminem dot. naboru i z zachowaniem zasad niedyskryminacji i równych szans. W projekcie wezmą udział także: Kadra zarządzająca (Dyrektorzy oraz koordynatorzy), oraz przedstawiciele kadry pedagogicznej wybrani przez Dyrektorów.

Realizacji programu merytorycznego będzie towarzyszył program kulturowy, obejmujący najważniejsze pod kątem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego punkty Riwiery. Mobilność poprzedzi przygotowanie (20 h), którego program bazować będzie na zbadanych potrzebach uczniów oraz celu osiągnięcia jak najwyższych rezultatów projektu.

W celu uzyskania jak najwyższej jakości rezultatów i osiągnięcia celów projektu planuje się wdrożenie monitoringu i ewaluacji na każdym z etapów. Działania upowszechniające i promocyjne skierowane będą do różnych grup odbiorców, dzięki czemu zamierzamy rozszerzyć pozytywny wpływ projektu na całą społeczność szkolną i lokalną, kadrę nauczycielską innych szkół w regionie, kraju i Europie. Zakładamy, iż projekt długofalowo będzie miał pozytywny wpływ na szkołę, dzięki zwiększeniu kompetencji w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów edukacyjnych, budowaniu międzynarodowego poziomu działań szkoły oraz podniesieniu jej prestiżu dzięki podnoszeniu atrakcyjności oferty edukacyjnej.

Kluczowe kompetencje, na które wpłynie projekt, to: tworzenia informacji, wielojęzyczności, cyfrowe, osobiste, obywatelskie, przedsiębiorczości, kulturowe. Dzięki mobilności zwiększona zostanie także wiedza uczniów z przedmiotów podstawy programowej. Celem projektu jest również zwiększanie motywacji uczniów i kadry do dalszej edukacj i i rozwoju.

Termin wyjazdu uczniów do Grecji: 28.05. - 10.06.2023 r.

Termin składania kart rekrutacyjnych: 27.03.2023 r. do godz. 15.00 w sekretariacie B2


Wróć do spisu treści