Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  
 https://www.zspnwe.fantex.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nowej Wsi Ełckiej https://www.zspnwe.fantex.pl

Daty publikacji i aktualizacji
 
Data publikacji strony internetowej – 2010.10.10
Strona aktualizowana jest na bieżąco- ostatnia aktualizacja: 27.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą:
 Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest:
- czściowo zgodna pod względem technicznym,
- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

BRAKI:
Pliki PDF, DOC itp. -  staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 • Strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury).
 • Brak skrótów klawiaturowych
 • Strona nie jest responsywna. Nie dopasuje się automatycznie do urządzenia lub wielkości okna przeglądarki.
 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 • Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
 • Strona WWW została wykonana tak, aby wszyscy użytkownicy mieli do niej łatwy dostęp.
 • Staramy się, aby zamieszczane treści, zdjęcia oraz nawigacja była wygodna dla wszystkich użytkowników.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w innym oknie.
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają tzw. alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.27

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Pod adresem http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=37986 dostępne są dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej.

Wyłączenia
Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lucyna Kuryło,
http://www.zspnwe.fantex.pl/kontakt.html. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba przy ul. Ełckiej 18
Dojazd
Do siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej ul. Ełcka 18 można dojechać z Ełku linią autobusową  4.  Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 300 metrów.
Rozkład jazdy MZK w Ełku  znajduje się na stronie http://mzk.elk.pl/linia/4

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek stanowi bryłę połączoną z halą sportową.  
Parter budynku  jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Wejście znajduje się od strony podwórka, w celu przywołania pracownika obsługi można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach.  Budynek nie jest wyposażony w windę.
Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Brak tłumacza migowego.

Wróć do spisu treści