Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

SZKOŁA
Misja szkoły
Szkoła promuje postawy świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania ucznia, przygotowuje go do pełnienia ról społecznych.
Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest uczestnikiem społeczności szkolnej.

1. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycja narodu polskiego, jednocześnie ucząc poszanowania kultur i tradycji innych narodów.
2. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, wyposażając go w wiedze i umiejętności konieczne do funkcjonowania we współczesnym świecie.
3. Dbamy o rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów.
4. Propagujemy zdrowy styl życia.
5. Dbamy o bezpieczeństwo.

Wizja szkoły
Szkoła stwarza szanse zdobycia rzetelnej wiedzy, odkrywa zdolności i rozwija zainteresowania każdego ucznia, wychowując mądrych, odpowiedzialnych Polaków.

W naszej szkole:
1) Panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na wzajemnym szacunku nauczycieli, uczniów i rodziców, na udzielaniu sobie pomocy oraz aktywnym współdziałaniu we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
2) Dzieci uczą się miłości i szacunku do wielkiej i małej ojczyzny, jej historii, tradycji i kultury.
3) Uczeń jest kulturalny, szanuje rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom, jest ciekawy otaczającego go świata.
4) Nauczyciele są sprawiedliwi, cieszą się autorytetem uczniów i rodziców, życzliwym podejściem, budzą zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów, są wykształceni i systematycznie podnoszą swoje umiejętności zawodowe.
5) Uczeń ma zapewnioną opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Nasze atuty
Wróć do spisu treści