Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Konkurs plastyczny"Jestem tolerancyjny"-2019/2020

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2019/2020
Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada.
Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Zamysł ten spowodowany był pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, rasizmu i antysemityzmu. Obchody Dnia Tolerancji miały na celu przede wszystkim uwrażliwienie opinii publicznej na wszelkie przejawy nietolerancji i dyskryminacji.
Nasi młodsi uczniowie wiedząc, że tolerancja nie jest czymś łatwym z pełnym zaangażowaniem i entuzjazmem przystąpili do konkursu plastycznego pt.: „Jestem tolerancyjny”.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o tolerancji oraz propagowanie jej idei, kształtowanie postaw akceptacji, szacunku oraz życzliwości dla drugiego człowieka niezależnie od jego przynależności narodowej, etnicznej, kulturowej. Rozwijanie postaw obywatelskich, związanych z różnymi sposobami reagowania na odmienność wyglądu zewnętrznego, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe, wyznanie, światopogląd.
Konkurs był adresowany do uczniów kl. 0-3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej.
Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy plastycznej prezentującej pozytywny stosunek do osób: różnej narodowości i religii, światopoglądów, chorych, niepełnosprawnych, starszych, wykonanej dowolną techniką w formacie A-4.
Konkurs spotkał się z szerokim odzewem wśród uczniów, ponieważ wpłynęło 45  różnorodnych prac.  Komisja powołana przez organizatorów dokonała oceny prac uczniów i wyłoniła zwycięzców konkursu.
Ocenie podlegały: pomysłowość, samodzielność, zgodność z tematem pracy, a także walory artystyczne i estetyczne.

Zwycięzcami konkursu zostali następujący uczniowie:
I miejsce zajęli uczniowie:
  • Kacper Andrelczyk z kl. 0 b,
  • Elżbieta Urbanowicz z kl. 3 b.
II miejsce zajęli uczniowie:
  • Zuzanna Niebrzydowska z kl. 3 a,
  • Zofia Jankowska z kl. 2 a,
  • Lena Gajewczyk z kl. 2 b.
III miejsce zajęli uczniowie:
  • Michał Marcinkiewicz z kl. 1 a,
  • Małgorzata Cwajda z kl. 0 a,
  • Pola Pampuch z kl. I b.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 20.11.2019 r. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej.
Przed rozdaniem dyplomów i nagród rzeczowych, które nastąpiło  22.11.2019 r. odbyła się pogadanka na temat tolerancji przygotowana przez organizatorów.
Zwycięzcom   nagrody wręczył dyrektor szkoły p. Jacek Szumski  w obecności  nauczycieli i  uczniów kl. 0-3. Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali od organizatorów słodki upominek.
Dziękujemy uczniom za wzięcie udziału w konkursie. Mamy nadzieję, że konkurs pokazał naszym uczniom różne oblicza tolerancji. Zachęcamy do  przejawiania właściwej postawy wobec innych każdego dnia.
Konkurs zorganizowały: p. Agnieszka Nowakowska i p. Małgorzata Skrocka.

Agnieszka Nowakowska
Wróć do spisu treści