Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Egzamin Ósmoklasisty - INFORMACJE

Różne

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ROK SZKOLNY 2019/2020

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:
• określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
• zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:
• uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
• uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).
W roku szkolnym 2019/2020 egzamin będzie obejmował:
• język polski;
• matematykę;
• język obcy.

Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu.
Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:
• biologia;
• chemia;
• fizyka;
• geografia;
• historia.
Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru to:
• angielski;
• francuski;
• włoski;
• hiszpański;
• niemiecki;
• rosyjski;
• ukraiński;
przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.


Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, - zaokrąglony do liczby całkowitej - którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

WAŻNE TERMINY

Do 30 września 2019

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;

Do 21 stycznia 2020

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Do 7 kwietnia 2020

Złożenie do dyrektora szkoły wniosku przez rodziców ucznia, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, z prośbą o poinformowanie okręgowej komisji egzaminacyjnej o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu  


****************


• Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE .

• do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;

• w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;

• członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;

• w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, zakłócania przebiegu egzaminu lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów oraz  przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory można znaleźć pod tym adresem: www.cke.edu.pl

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:
• uczniowie niepełnosprawni;
• uczniowie niedostosowani społecznie;
• uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym;
• osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych;

przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły).
Związane z tym działania najczęściej jednak spoczywają na pedagogu szkolnym. W związku z tym, powinien on bardzo dobrze znać obowiązujące procedury.

Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE.
Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

*****

*****
Dokumenty, na podstawie których przysługuje dostosowanie
warunków lub form przeprowadzania egzaminu
DOKUMENT
GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
uczniowie:
• słabosłyszący i niesłyszący;
• słabowidzący i niewidomi;
• z niepełnosprawnością ruchową;
• z afazją;
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
• niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
uczniowie:
• z czasową niesprawnością rąk;
• z przewlekłymi chorobami;
• chorzy lub niesprawni czasowo.

opinia rady pedagogicznej
uczniowie:
• którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
• którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;
• z zaburzeniami komunikacji językowej;
• osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych.

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,                     w tym poradni specjalistycznej
uczniowie:
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;
• z zaburzeniami komunikacji językowej.

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
uczniowie z chorobami przewlekłymi.
Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019 r. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie - należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek - do 27 września 2019 r. - poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Nie później niż do 20 listopada 2019 r. dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną.

Rodzice  ucznia  składają  oświadczenie  o  korzystaniu  albo niekorzystaniu  ze  wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 25 listopada 2019 r. (jako oświadczenie w dostarczonym piśmie).

Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 25 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Wróć do spisu treści